Menu

Huisregels Camping Gorshoeve

 

 

 

HUISREGELS CAMPING GORSHOEVE

Wij hopen dat u hier een prettige tijd zult hebben. Wij doen er in elk geval alles aan om het u naar de zin te maken. Helaas is het hanteren van regels daarbij onvermijdelijk. Naast de reeds van toepassing zijnde RECRON-voorwaarden zijn voor het verblijf op Camping Gorshoeve een aantal aanvullende gedragsregels van toepassing:

1. Aankomst en vertrek

 • Onze camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode is het niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder tussen zonsondergang en zonsopgang op de camping aanwezig te zijn.
 • De receptie is geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Indien de receptie op deze uren onbemand is kunt u gebruik maken van de intercom. Buiten deze uren wordt u verzocht uitsluitend in noodgevallen van de intercom gebruik te maken.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst tot huur van de staanplaats dient u alle bij uw gezin horende personen in te schrijven. Tot uw gezin behoren die personen die volgens het bevolkingsregister van uw woonplaats als gezinsleden staan ingeschreven op uw adres.
 • Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt in overleg met de beheerder.
 • Voor toeristische plaatsen geldt dat bij vertrek de plaats om 12.00 uur ontruimd dient te zijn. Is om 12.00 uur de plaats niet leeg, dan brengen wij u een dag extra staanplaatsgeld in rekening.
 • De plaats dient bij vertrek schoon, opgeruimd en geëgaliseerd achter te worden gelaten.

2. Bezoekers

 • Bezoekers zijn bij ons welkom. Ter voorkoming van overlast zijn wij genoodzaakt de huisdieren van uw bezoekers van onze camping te moeten weren.
 • U als kampeerder bent verantwoordelijk voor uw bezoek en naleving van de regels.
 • Bezoekers kunnen hun auto op het daarvoor bestemde deel van ons terrein parkeren. Zij kunnen daarvoor tegen betaling van het parkeertarief een parkeermuntje verkrijgen bij de receptie.
 • Overnachtende bezoekers dienen zich eveneens bij de receptie te melden in verband met opname in het nachtregister en het betalen van het overnachtingstarief. Dit geldt voor alle personen die niet volgens de staanplaatsovereenkomst staan ingeschreven.

3. Verhuur

 • Overeenkomstig artikel 16 van de RECRON-voorwaarden is het niet zonder mee toegestaan uw kampeermiddel al dan niet tegen betaling in gebruik af te staan. Indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunt u schriftelijk toestemming tot verhuur van uw kampeermiddel van de ondernemer verkrijgen voor maximaal drie weken per seizoen al dan niet aaneengesloten. Bij verhuur bent u het tarief voor onderhuur schuldig. Wendt u zich voor meer informatie en een standaard huurovereenkomst tot de ondernemer.

4. Verkeer

 • Per staanplaats is 1 auto toegestaan. Eventuele tweede en meerdere auto’s, aanhangers of trailers dienen, tegen het geldende parkeertarief op de daarvoor bestemde bezoekersplaats te worden geparkeerd.
 • Vermijd het rijden met uw auto/motor op de camping zo veel als mogelijk.
 • Auto’s en motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden (maximaal 5 km/uur).
 • Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.
 • Auto’s dienen uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken op de parkeerstrook te worden geparkeerd.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor ambulance, brandweer, enzovoorts.
 • Voor het behoud van (een deel van) het terrein kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen (voor dat deel van het terrein) afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden.

5. Slagboom

 • Voor het bedienen van de slagboom heeft u een slagboomsleutel nodig. Tegen betaling van een waarborgsom van € 20,00 kunt u de sleutel afhalen bij de receptie. Per staanplaats krijgt u één sleutel. Uitlenen van de sleutel is niet toegestaan.
 • Buiten het kampeerseizoen is de slagboominstallatie buiten werking.

 

6. Geluidsoverlast

 • Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten,
 • Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In die periode is het dus niet toegestaan lawaai te maken. (Sluit uw autoportieren bijvoorbeeld zachtjes)
 • In de periode van 1 juli tot 1 september mag niet gebouwd of verbouwd worden.

7. Vuilafvoer

 • Op ons terrein, bij de ingang, staat een zgn. milieustraat. Wij hebben aparte afvalbakken voor:  papier, oud ijzer, tuinafval en huishoudelijk afval.
 • Huishoudelijk afval dient u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container te doen. Het plaatsen van vuil naast de container is beslist niet toegestaan.
 • Buiten het kampeerseizoen wordt u verzocht uw afval mee naar huis te nemen.
 • Uitsluitend tuinafval in de bak voor tuinafval deponeren (dus vrij van stenen, plastic of andere niet te composteren materialen). Grotere takken en bomen s.v.p. in overleg met de beheerder aanbieden en niet in de groenbak deponeren.
 • Grof vuil dient u zo mogelijk zelf bij uw gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren. Eventueel stellen wij u hiervoor een aanhanger ter beschikking. Oude huishoudelijke apparaten dient u bij  uw winkelier in te leveren.
 • Iedere gast dient zijn plaats vrij te houden van afval.
 • Wij verzoeken u de milieuvoorschriften te respecteren en chemisch afval, medicijnen na uw verblijf op de camping in uw milieubox thuis te deponeren. Batterijen kunt u op de receptie kwijt.

8. Gebruik sanitaire voorzieningen

 • Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat het zo blijft.
 • In het toiletgebouw is toiletpapier aanwezig.
 • In het toiletgebouw mag niet gerookt worden.
 • Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speelplaatsen worden.

9.  Huisdieren

 • Honden en katten worden uitsluitend in overleg met de ondernemer toegelaten.
 • Uw huisdier dient altijd aangelijnd te zijn.
 • Om het rustige karakter van de camping te waarborgen laten we maar een beperkt aantal honden toe. Pas als een hond vertrekt,  dan kan er weer een nieuwe hond worden toegelaten. Er bestaat daarvoor een wachtlijst.
 • Laat uw huisdier nimmer overlast bezorgen aan medekampeerders!
 • Uw hond dient buiten het terrein uitgelaten te worden. Neemt u daarbij een schepje of zakje mee om de eventuele uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Dit geldt ook voor de aangrenzende terreinen die deel uitmaken van het Kruininger Gors. N.B. Op de terreinen van het  Kruininger Gors zijn honden verboden, dus houdt u de overlast zo beperkt mogelijk.
 • Wanneer u de camping verlaat, mag u uw hond niet alleen bij uw tent, caravan of auto achterlaten.

10. Water, elektra, gas en olie

 • Water en elektra zijn duur. Wees er zuinig mee!
 • Alle kosten die ontstaan door storingen die optreden in de elektrische installatie, waterleiding of rioolstelsel en/of verdere installatie,  behorende bij het door u gehuurde perceel, zijn voor uw rekening.
 • De aanleg van elektrische-, gas en waterleidinginstallaties dienen uitsluitend door een erkend installateur, conform de normen en voorschriften van het nutsbedrijf te geschieden.
 • Per kampeermiddel mogen maximaal twee (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn.
 • Controleer jaarlijks uw gasinstallatie. Gasslangen ouder dan twee jaar dienen terstond vervangen te worden.
 • Het gebruik van LPG of olietanks is niet toegestaan.
 • Let er op dat u de nodige maatregelen neemt om bevriezing van uw waterinstallatie na het seizoen te voorkomen.
 • Bij aansluiting op de riolering geldt dat de rioleringspijp vanaf het reeds bestaande punt gemaakt dient te worden van PVC 110 klasse 41, en slechts met een zeer gering schot (1 cm op 10 strekkende meter), gelegd te worden.
 • Voor de elektriciteitsaansluiting geldt dat vanaf het bestaande punt uitsluitend de grijze elektriciteitskabel geschikt voor ondergronds gebruik (YMVKAS) gebruikt dient te worden. Deze dient zo lang mogelijk afgedekt in de grond te liggen en op het laatste moment verticaal naar de caravan gelegd te worden.
 • De zich op het kampeerterrein bevindende elektriciteitskasten en waterleidingputten mogen alleen door de ondernemer geopend en bediend worden.

11.  Brandveiligheid

 • Om bandgevaar te voorkomen wordt geen enkele vorm van open vuur toegestaan. Echter: Barbecue mag indien gebruik gemaakt wordt van de daarvoor geëigende apparaten, op voldoende afstand van tent of caravan en niet rechtstreeks op de grond.
 • Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
 • Houd bij het barbecuen rekening met de windrichting, zodat u uw medekampeerders niet hindert met rook of stank.
 • U bent wettelijk verplicht een goedgekeurd brandblustoestel met tenminste 2 kg inhoud  in uw kampeermiddel voor noodgevallen paraat te hebben.

12.  Handel drijven

 • Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein is niet toegestaan.

13.  Op de staanplaats

Het plaatsen of het aanbrengen van wijzigingen aan uw perceel, kampeermiddel en/of bijbouwsel is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Voor het plaatsen van ieder bouwsel of wijziging dient u van ons (en in sommige gevallen van de gemeente Westvoorne) schriftelijke toestemming te hebben;

 • U dient daartoe een verzoek, voorzien van een tekening, situatieschets en materiaalkeuze-beschrijving van de wijziging of het te bouwen object voor te leggen aan de ondernemer. Dit geldt dus ook voor bijv. pergola’s en voortenten.
 • Bij uw kampeermiddel mag maximaal één bergruimte (kist óf schuurtje) te staan. Een kist mag niet hoger zijn dan 150 cm. Een schuurtje heeft een vloeroppervlakte van maximaal 4 m2.(200x200 cm of 180x 220 cm) en een nokhoogte van maximaal 250 cm, gemeten vanaf het maaiveld.De berging dient uitgevoerd te zijn in hout. (geen metaal of kunststof)
 • Een bouwsel moet demontabel blijven en mag derhalve niet worden geplaatst op een vaste fundering (geen betonplaat).
 • Voor een caravan of bergruimte geldt een minimale afstand tot andere bebouwing 300 cm, ofwel 150 cm van de perceelgrens, behalve aan de padzijde.
 • (Sta)caravans dienen te allen tijde eenvoudig te verplaatsen zijn en blijven. Het hebben of plaatsen van een aanbouw aan de (sta)caravan is niet toegestaan.
 • De maximale afmetingen van een stacaravan bedragen 350 x 1000 cm met een maximale nokhoogte van 325 cm, gemeten vanaf het maaiveld.
 • Per staanplaats mag slechts één kampeermiddel worden geplaatst, dus ook geen bijzettent. Het plaatsen van boten en andere grote voorwerpen zonder toestemming van de ondernemer is niet toegestaan (dit geldt tevens voor de parkeerstrook, zie art. 4).

U mag een heg of haag plaatsen, mits deze niet hoger is dan 150 cm en geen overlast geeft aan uw mederecreanten, dan wel hun uitzicht belemmert, dit ter beoordeling van de ondernemer. Niet organische tuinafscheidingen (hekjes) mogen niet hoger dan 100 cm zijn. Schuttingen zijn niet toegestaan. Een gaasconstructie met klimop wel.

14. Beplanting

 • De beplanting op de staanplaats van de recreant dient door de recreant zelf te worden bijgehouden. Houdt u daarbij uw heg of haag op maximaal 150 cm hoogte.
 • Het gebruik van gif ter bestrijding van onkruid o.i.d. is niet toegestaan.
 • Aan de groenvoorziening die behoort bij de camping mogen geen veranderingen worden aangebracht.

15. Op de camping

 • Het is niet toegestaan datgene op de camping te bezitten dat niet geacht kan worden tot de kampeeruitrusting te behoren. In het bijzonder wordt gedacht aan: bijlen, vuurwapens, luchtbuksen, katapulten e.d.
 • Schade veroorzaakt door u en/of uw gezinsleden en/of gasten/bezoekers kan op u worden verhaald, waaronder schade als gevolg van nalatigheid, zoals onder andere bevriezing van een waterleiding e.d. Voorzieningen op het terrein dienen met zorg en volgens bestemming te worden gebruikt. Wijs anderen zonodig op onverantwoordelijk gedrag en/of stel de ondernemer in kennis.

16.  Post en telefoon

 • Telefoonberichten die voor u binnenkomen worden zo spoedig als mogelijk persoonlijk aan u doorgegeven.
 • De inkomende post wordt door ons gesorteerd en bij u bezorgd. Laat a.u.b. uw staanplaatsnummer vermelden op de aan u gerichte post.

17. Welstand

 • Kampeermiddelen dien niet voldoen aan redelijke eisen van welstand en onderhoud kunnen worden geweigerd, dan wel van de camping worden verwijderd. Hiermee wordt tevens bedoeld: het perceel en overige opstallen of bouwsels. Wanneer naar het oordeel van de ondernemer hieraan niet wordt voldaan, zal de huurder van het perceel hiervan eenmaal een schriftelijk op de hoogte worden gebracht. In dit schrijven zal een termijn worden opgegeven waarin geconstateerde gebreken kunnen worden hersteld. Indien hierop niet wordt gereageerd zal op kosten van de huurder van het perceel, de verzorging door een derde worden uitgevoerd.

18. Betaling

 • Een overzicht van de tarieven en bijkomende kosten is op de receptie verkrijgbaar. Betaling van het tarief dient te geschieden zoals op de daarvoor bestemde nota’s vermeld. Na het kampeerseizoen ontvangt u een nota betreffende de betaling van het elektriciteitsverbruik en voor het betalen van de jaarplaats voor het volgende jaar. Indien het totale bedrag niet op de laatste vervaldatum is voldaan, wordt, na schriftelijke sommatie, het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening gebracht. De kosten van deze aanmaning bedragen ten minste € 15,00. Indien aan de sommatie geen gehoor wordt gegeven, wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij alle daaruit voortkomende kosten voor uw rekening zijn.

19. Verkoop

 • Bij deze gedragsregels is een aparte bijlage opgenomen waarin de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van uw kampeermiddel in beschreven staan. Deze bijlage is op de receptie verkrijgbaar.
 • Laat uw huisdier nimmer overlast bezorgen aan medekampeerders!
 • Uw hond dient buiten het terrein uitgelaten te worden. Neemt u daarbij een schepje of zakje mee om de eventuele uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Dit geldt ook voor de aangrenzende terreinen die deel uitmaken van het Kruininger Gors. N.B. Op de terreinen van het  Kruininger Gors zijn honden verboden, dus houdt u de overlast zo beperkt mogelijk.
 • Wanneer u de camping verlaat, mag u uw hond niet bij uw tent, caravan of auto achterlaten.

 

 

20. Klachten

 • Alhoewel wij onze uiterste beste doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed als mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u, omdat u op een RECRON-camping staat, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON-voorwaarden.

21. Sanctie

 • Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.

22.  Aanspraken

 • De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen als gevolg van weersinvloeden, brand, diefstal, aanrijding, vernieling of enig ander van buitenaf of van binnenuit komend onheil of mogelijke gevolgen daarvan in de ruimste zin van het woord. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onklaar raken van faciliteiten en/of voorzieningen. Aanspraken of schadevergoeding of restitutie van staangeld kunnen niet worden gehonoreerd

23. Annuleringsverzekering

 • Ook voor een vaste plaats kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. Deze keert uit indien u door bijvoorbeeld ziekte langer als 30 dagen geen gebruik kunt maken van uw caravan. Informatie hierover is te verkrijgen op de receptie.

24.  Tenslotte…..

Wij wensen u een prettig en hopelijk zonnig verblijf toe op Camping Gorshoeve. Bestaan er vragen of onduidelijkheden, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Uw eigen stekje op camping Gorshoeve?

Vakantie, vakantie, vakantie wanneer u dat wil. Check onze vaste stekkies die te koop staan!

te koop